Algemene Voorwaarden Wunjo! VOF

 

Uitgelicht:
          betalingstermijn van diensten is 14 dagen na factuurdatum (art. 11.2)
         
minimaal 28 dagen vooraf een wederzijds gepland en goedgekeurd verblijf afzeggen zonder betalingsverplichting (art. 5.2)

 1.0 TOEPASSELIJKHEID VAN DE VOORWAARDEN.

1.1 Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen WUNJO! VOF hierna te noemen Leverancier, en de CliŽnt.
1.2 De voorwaarden worden geacht door CliŽnt te worden/zijn aanvaard, tenzij in aanbieding, zorgovereenkomst of op de factuur blijkt, dat daarvan met wederzijds goedvinden is afgeweken. Als dan worden/zijn zowel de algemene als de daarvan afwijkende voorwaarden onderwerp van de aanvaarding.

2.0 TOTSTANDKOMING VAN AANBIEDING EN OVEREENKOMST.

2.1 Een aanbieding is vrijblijvend, tenzij daarin anders is bepaald.
2.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door CliŽnt, behoudt Leverancier zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. Onder opgaaf van redenen zal Leverancier dit schriftelijk aan CliŽnt bekend maken.
2.3 Aanvaardt CliŽnt vervolgens een afwijkende aanbieding, dan worden de algemene voorwaarden eveneens geacht te zijn aanvaard.
2.4 Prijzen zijn exclusief BTW, eventuele heffingen en/of rechten, tenzij anders is vermeld.
2.5 Leverancier kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijke verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.6 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Leverancier daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Leverancier anders aangeeft.
2.7 Een samengestelde prijsopgave verplicht Leverancier niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken of diensten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
2.8a Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen of verlenging van de termijn van diensten.

2.8b Aanvaarde diensten die de datum van 1 januari overschrijden zijn vanaf voornoemde datum onderhevig aan de jaarlijkse prijsindexering berekend naar gegevens van het Centraal Plan Bureau.

2.9 Aanbiedingen van diensten houden nooit in dat de zorgplicht door Leverancier overgenomen wordt, wat tevens inhoudt dat deze zorgplicht ook nooit door Leverancier aanvaardt kan worden.

3.0 ANNULERING VAN OF WIJZIGINGEN IN EEN TOT STAND GEKOMEN OVEREENKOMST.

3.1 Feitelijkheden die aan de zijde van de Leverancier leiden tot overmacht, tot gevolg hebben dat Leverancier niet geheel in overeenstemming met zijn aanbieding kan leveren, geven Leverancier het recht een overeenkomst te ontbinden dan wel daarin de noodzakelijk geworden wijzigingen aan te brengen. Leverancier meldt deze omstandigheden schriftelijk aan CliŽnt.
3.2 Hoe ook de omstandigheden zullen zijn ontstaan, CliŽnt kan daaraan geen recht tot enige schadevergoeding ontlenen.

4.0 LEVERING

4.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering van goederen en diensten af werkplaats van Leverancier.
4.2 De CliŽnt is verplicht de gekochte zaken of diensten af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld, tenzij vooraf anders overeengekomen.
4.3 Indien de CliŽnt de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de CliŽnt nadat Leverancier hem heeft verwittigd. De CliŽnt zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
4.4 Komen Leverancier en CliŽnt bezorging overeen, dan geschiedt bezorging van aankopen kosteloos, tenzij Leverancier bij het sluiten van de overeenkomst aan CliŽnt de vastgestelde condities heeft medegedeeld. Leverancier behoudt het recht bij levering de kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren.
4.5 Indien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd kan Leverancier de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de CliŽnt de kosten van de daaraan voorafgaande fase heeft voldaan.
4.6 Indien Leverancier gegevens behoeft van de CliŽnt in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat CliŽnt deze aan Leverancier ter beschikking heeft gesteld.
4.7 Indien Leverancier een termijn voor levering van goederen heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan ťťn week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de CliŽnt de Leverancier schriftelijk in gebreke te stellen.

5.0 LEVERTIJD.

5.1 Een overeengekomen levertijd van goederen kan zowel door CliŽnt als door Leverancier, niet als een fatale termijn worden aangemerkt. Bij niet tijdige levering naar de mening van CliŽnt, dient hij Leverancier schriftelijk in gebreke te stellen. Geeft CliŽnt geen gelegenheid tot latere levering en verlangt hij annulering van de order, dan dient CliŽnt in zijn ingebrekestelling duidelijk te motiveren waarom de leverdatum toch de fatale datum moet zijn.
5.2 Veranderingen in de overeengekomen data van levering van diensten, zijn tot 28 dagen voor de eerstvolgende leverdatum kostenvrij, indien in onderling overleg opnieuw overeengekomen. Bij verandering na 28 dagen voor deze leverdatum zijn die kosten verschuldigd door CliŽnt, alsof levering daadwerkelijk op de oorspronkelijk overeengekomen datum heeft plaatsgevonden.
5.3 Wijzigt CliŽnt na bestelling een order, dan houdt Leverancier zich zoveel mogelijk aan de overeengekomen levertijd, maar is daaraan niet meer gebonden.

6.0 PLAATS VAN LEVERING; LEVERING VAN BESTELDE GOEDEREN OF DIENSTEN; IN BEWAARNEMING VAN GEKOCHTE GOEDEREN.

6.1 Levering van goederen geschiedt af Leverancier aan het bestel- of ander opgegeven adres van de CliŽnt. Al dan niet franco, zoals blijkt in aanbieding of op factuur. Levering van diensten geschied op het adres van Leverancier, tenzij anders overeengekomen.
6.2 Goederen reizen voor risico van CliŽnt. Zijn eventuele aanspraak op een vervoerder is niet overdraagbaar op Leverancier.
6.3 Voor medewerkers van CliŽnt of voor derden die namens hem bestelde goederen of dienstverleners mogen afhalen en/of goederen of diensten mogen inkopen en meenemen, kan CliŽnt een permanente volmacht deponeren bij Leverancier.
6.4 CliŽnt dient een dergelijke volmacht schriftelijk in te trekken, zodra de gevolmachtigde niet meer tot genoemde handelingen gerechtigd is. Als CliŽnt dat nalaat en er worden door diegene(n) nog goederen of diensten gekocht en meegenomen, dan zijn deze voor rekening van CliŽnt.
6.5 Indien namens CliŽnt goederen of diensten worden ingekocht zonder overlegging van een bestelbon maar Leverancier ziet geen reden om levering te weigeren, dan zal Leverancier de verlangde goederen of diensten niettemin leveren, voor rekening en risico van CliŽnt namens wie wordt gekocht.
6.6 Op verzoek van CliŽnt neemt en houdt Leverancier door hem gekochte goederen in bewaring, echter voor risico van CliŽnt. Toezending van de factuur geldt als bewijs van levering en opslag. De factuur dient normaal te worden voldaan, ook al maakt CliŽnt nog geen gebruik van die goederen.

7.0 GARANTIE, REPARATIES.

7.1 Leverancier geeft 3 maanden garantie voor gebreken aan materiaal, tenzij anders op de factuur is vermeld.
7.2 Voor software gelden de voorwaarden en (garantie)bepalingen van fabrikanten en/of leveranciers.
7.3 De garantie omvat onderdelen en arbeidsloon, tenzij op de factuur anders is vermeld. Vrachtkosten voor heen- en retourzending zijn voor rekening van CliŽnt.
7.4 Aanspraak vervalt als goederen niet in overeenstemming met de gebruiks- en bedieningsvoorschriften blijken te zijn gebruikt en/of bediend.
7.5 Die aanspraak vervalt ook als CliŽnt reparaties laat verrichten of veranderingen laat aanbrengen anders dan door Leverancier.
7.6 Voor inmiddels op, met name vaste, datadragers geÔnstalleerde programma's en opgeslagen data neemt Leverancier geen verantwoording.
7.7 Voor schade of enig nadeel, ontstaan volgens art. 7.4, 7.5, 7.6 aanvaardt Leverancier geen aansprakelijkheid.
7.8 Leverancier behoudt zich het recht voor ter reparatie aangeboden goederen te vervangen door nieuwe, gelijkwaardige goederen in plaats van te repareren.

8.0 EIGENDOMSVOORBEHOUD, CESSIE.

8.1 Goederen blijven eigendom van Leverancier totdat CliŽnt de uit een overeenkomst voortvloeiende vordering heeft voldaan, kosten voor nakoming buiten en in rechte daaronder begrepen.
8.2 Ook goederen die zich inmiddels op grond van garantie of anderszins ter reparatie bij Leverancier bevinden, vallen onder de werking van art. 8.1.
8.3 Onder dit voorbehoud geleverde goederen kan CliŽnt voor normale bedrijfsdoeleinden gebruiken dan wel aan derden doorleveren. Voor goederen of diensten die op het moment van doorlevering nog niet waren betaald, codeert CliŽnt per dat moment de vordering op zijn afnemer aan Leverancier. Leverancier mag, als hem dat noodzakelijk voorkomt, de vordering rechtstreeks bij die afnemer opeisen.
8.4 In geval van beslaglegging op die of op een deel van die goederen, van onder curatelenstelling van, van sursťance van betaling voor, van faillissement van zijn bedrijf en/of CliŽnt persoonlijk, verkoop of liquidatie van het bedrijf door CliŽnt, is Leverancier bevoegd zijn nog af te leveren goederen onder zich te houden tot algehele voldoening van zijn vordering(en) door of namens CliŽnt. Alsook de overeenkomst voor die goederen te ontbinden, door schriftelijke mededeling aan CliŽnt.
8.5 Ontstaat een toestand als genoemd in art. 8.4, dan machtigt CliŽnt Leverancier reeds nu voor alsdan om, zonder dat daarvoor enig rechtelijk bevel vereist zal zijn, die goederen bij hem of daar waar zij zich bevinden, weg te halen. CliŽnt zal Leverancier ongehinderd toegang (doen)verlenen.
8.6 Het is Leverancier verboden een pand- of enig ander recht op bedoelde goederen of vordering te vestigen.

9.0 RECLAMES.

9.1 CliŽnt dient bij aflevering de verpakking van de geleverde goederen direct op beschadiging te controleren.
9.2 De goederen zelf kort na aflevering te controleren op de juistheid daarvan, de goede werking daaronder begrepen.
9.3 Bij aanvaarding van een beschadigde verpakking aanvaardt CliŽnt ook de daarin verpakte goederen of diensten.
9.4 Te weinig, te veel of niet bestelde ontvangen goederen en zichtbare gebreken dient CliŽnt binnen 3 dagen na aflevering schriftelijk aan Leverancier te melden, onder bijvoeging van de paklijst.
9.5 Verborgen gebreken dienen schriftelijk te worden gemeld zodra zij zijn gecontroleerd. Reclames, die na 30 dagen na de datum van aflevering worden ingediend worden niet geaccepteerd. Tenzij die termijn te kort blijkt te zijn geweest om gebreken te kunnen constateren.
9.6 Leverancier aanvaardt alleen retourzendingen in de originele verpakking.

10.0 PRIJSVERHOGINGEN, RECHTEN, HEFFINGEN.

10.1 Leverancier behoudt zich het recht voor prijsverhogingen, rechten en heffingen door te berekenen, die na acceptatie van een order van CliŽnt aan Leverancier worden opgelegd. CliŽnt kan alleen dan een order annuleren als de verhoging 5% of meer van de netto factuurwaarde van de bestelde goederen of diensten bedraagt.

11.0 BETALING.

11.1 Indien niet anders is vermeld in aanbieding of op factuur, is de betalingswijze contant, rembours of telefonisch vooruit. Indien anders vermeld of overeengekomen is de betalingstermijn 14 dagen.
11.2 Bij te late betaling is CliŽnt zonder nadere kennisgeving per factuurdatum de op dat moment geldende wettelijke interest verschuldigd, met een minimum van 1% per maand of gedeelte daarvan.
11.3 Betalingen worden geacht te zijn gedaan op de oudste openstaande factuur, ook al vermeldt CliŽnt (een) ander(e) factuurnummer(s). Indien verschuldigde rente en/of kosten niet tegelijk mede zijn betaald, wordt/worden deze, alsmede de omzetbelasting, eerst in mindering gebracht. Leverancier bericht CliŽnt schriftelijk welk gedeelte van het factuurbedrag aldus onbetaald is gebleven. Een onbetaald gebleven bedrag blijft rentedragend, zoals omschreven in art 11.2.
11.4 CliŽnt kan een betaling niet opschorten of weigeren omdat Leverancier garantieverplichtingen ten aanzien van de niet of nog niet geheel geleverde goederen en/of diensten is nagekomen.
11.5 Schuldvergelijking: Leverancier is bevoegd vorderingen die CliŽnt op Leverancier heeft te verrekenen met zijn vorderingen op CliŽnt, ook al zijn deze nog niet opeisbaar.

12.0 INCASSO EN KOSTEN.

12.1 Blijft CliŽnt ondanks herhaalde aanmaning in gebreke, dan zal Leverancier zijn vordering(en) op CliŽnt doen incasseren, zonodig langs gerechtelijke weg. De daarmee gemoeide kosten ad 15% van het verschuldigde bedrag zijn voor rekening van de CliŽnt.
12.2 Alle aan incasso verbonden kosten, zowel buiten als in rechte komen voor rekening van CliŽnt.

13.0 AANSPRAKELIJKHEID.

13.1 De aansprakelijkheid van Leverancier is beperkt tot de netto factuurwaarde van de geleverde goederen of diensten, tenzij opzet of grove schuld van medewerkers van Leverancier aantoonbaar is. In dat geval dient CliŽnt tevens zijn geleden schade, zonodig door expertise, schriftelijk aan te tonen. De wettelijke aansprakelijkheid is hier van toepassing.

14.0 TOEPASSELIJK RECHT EN DE BEVOEGDE RECHTER.

14.1 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
14.2 Bevoegd tot kennisneming van een geschil is uitsluitend de arrondissementsrechtbank te Groningen. In geschillen van zodanig belang, de kantonrechter onder wie de woonplaats van Leverancier of CliŽnt ressorteert, naar keuze van de meest gerede partij.
14.3 CliŽnt dient binnen ťťn maand na de datum van ontvangst van de schriftelijke kennisgeving waarin Leverancier zich op art. 14.2 beroept, te verklaren door welke volgens de wet bevoegde rechter hij een geschil wil doen beslechten. Laat CliŽnt dit na, dan is genoemde keuze aan Leverancier.

15.0 OVERIGE BEPALINGEN.

15.1 In gevallen waarin de voorwaarden niet zouden voorzien beslist de Directie van Leverancier, naar redelijkheid en billijkheid, in het belang van Al wat Is.

 

Herzien op 9-1-2019

Home ] Omhoog ] WUNJO ! ][ Art Wunjo!]